UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). De privacy regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf mei 2018 de maat voor beheersing van uw privacy.

Uw dossier bevat naast uw NAW gegevens aantekeningen over uw gezondheids-toestand, diagnose en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook kunnen in uw dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben of kunnen krijgen tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Deze zijn digitaal beveiligd opgeslagen. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;

– Voor het gebruik tijdens waarneming als ik afwezig ben, alleen met uw toestemming;

– Voor het gebruik tijdens intercollegiale toetsing zal ik alleen anonieme gegevens gebruiken;

– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen (zie hieronder)

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden. Indien acupunctuur door uw zorgverzekeraar in de aanvullende verzekering vergoed wordt, kunt u deze factuur indienen bij uw zorgverzekeraar.
De gegevens die ik vastleg voor de nota zijn:
– Uw naam, adres en woonplaats
– Uw geboortedatum
– De datum van de behandeling
– Een korte omschrijving van de behandeling; ‘Consult Acupunctuur (24104)’